New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Eugeniusz Kwiatkowski

W latach 1926-30 minister przemysłu i handlu w Polsce. W latach 1935-39 służył jako minister Skarbu.

Eugeniusz Kwiatkowski

W latach 1926-30 minister przemysłu i handlu w Polsce. W latach 1935-39 służył jako minister Skarbu.

W porównaniu z II kwartałem roku ubiegłego produk­cja przemysłowa była wyższa o 9%. Przyczyną było wzmożenie ru­chu inwestycyjnego. W porównaniu z II kwartałem roku ubiegłego liczba przepracowanych roboczodniówek na robotach publicznych była o 20% wyższa.

Inspektorat Ochrony Skarbowej melduje, że Niemcy skupują na wszystkich dostępnych giełdach walutę polską w znacznych ilościach, płacąc za drobniejsze wyższe ceny niż za banknoty wyższe (grube).

W niedzielę nastąpił nowy incydent w Gdańsku. W nocy zaginęła nasza motorówka z 3 urzędnikami celnymi. Dopiero w południe - po licznych zabiegach - Senat Gdański poinformował, że inspek­torzy celni Gudakowski i Słowikowski oraz kierowca motorówki Górny zostali zaaresztowani przez policję gdańską z powodu sil­nego podejrzenia o przemyt ulotek (pilnowali od strony mo­rza dostępu do stoczni Schichau - przemyt broni).

Informacja z Gdańska o aresztowaniu 2 inspektorów celnych i mo­torówki. Poinformowałem pana premiera i ministra Becka.

Konferencja: wicedyrektor Sadkowski, naczelnik Mohl. Strona skarbowo-finansowa układu w Paryżu jest całkowicie gotowa do podpisu ambasadora. Jest to pożyczka od wojska do wojska w sumie od­powiadająca materiałom, które mają być dostarczone. Wynosi 430 milionów franków francuskich; przez 3 lata spłata po 25 milionów franków francuskich, następnie normalna amortyzacja przez 15 lat. Oprocentowanie 5% p.a

Uzgodniłem z panem generałem Litwinowiczem sumę dotacji poza­budżetowych dla wojska na miesiąc sierpień na 60 milionów złotych. Dałem natychmiast dyspozycje, z tym by co do rozdziału tej kwoty dostosować się do wymagań wojska (pan naczelnik Rybałtowski).

Komunikują z innych giełd (Paryż!), że agenci niemieccy wyku­pują intensywnie złote polskie.

Interpretacja artykułów umowy warszawskiej i układu polsko-gdańskiego z 1934 roku przez Senat Wolnego Miasta Gdańska „jest w równiej mierze dowolna, nowa i sprzeczna z przestrzeganą od wielu lat praktyką, co niezgodna z literą i duchem umów obowiązujących". Zobacz więcej

Meldunek majora Tatarkiewicza z Wydziału Wojskowego. Na podstawie bezpośrednich kontaktów telefonicznych z dyrek­torami niektórych izb skarbowych zdołał dotychczas ustalić, że nie ma większych trudności dotyczących bilonu ani na Pomorzu, ani w Po­znaniu, ani we Lwowie, ani w Lublinie. Większe trudności mają cha­rakter lokalny.

Domaga się przydzielenia dodatkowych kredytów dla Ministerstwa Rolnictwa na zakup owsa. Zapasy w czasie pokoju powinny wynosić 64 750 ton.

Poleciłem majorowi Tatarkiewiczowi zbadać całą sprawę, której aprobowanie uważam chwilowo za dość niebezpieczne (skutki: osta­teczne stezauryzowanie srebra, bezsens bicia równocześnie monet srebrnych, utrata dochodu dla Skarbu, demonstracja dla nastrojów inflacyjnych, niemożność szybkiego wycofania się z takiej akcji, alarm na pograniczu Niemiec (Śląsk) etc.).

W kasynie garnizonowym. Rozmowa z prezesem Gruberem. PKO stoi bezpośrednio wobec trudności płatniczych. Jeżeli nie wzrosną zaraz możności upłynnienia się w Banku Polskim do sumy 50 milio­nów złotych, to w czasie najbliższym mogą zajść wypadki niehono­rowania czeków.

Nowe silne napięcie w Gdańsku. Zawiadomiły władze gdańskie naszych celników, że 6 VIII mają zakończyć swe urzędowanie na terenie Gdańska - inaczej będą rozbrojeni i stawieni przed sąd.

Silna interwencja polska. 4 VIII według informacji pana premie­ra odbyła się konferencja u marszałka Rydza-Śmigłego (premier i mi­nister Beck), gdzie postanowiono wzmocnić stan liczbowy inspek­torów celnych, nakazać przeciwdziałanie czynne przy usiłowaniu rozbrojenia, ewentualny odwet w zabraniu 3 gdańszczan za 1 urzęd­nika polskiego.

Pobyt w Wiśle u pana prezydenta Rzeczypospolitej. Zreferowałem: ostatnią fazę negocjacji w Londynie; możliwość kredytu towarowego w Paryżu; sprawę kredytów specjalnych, mających charakter potrzeb „mobilizacyjnych" (150 milionów dla całego gospodarstwa i 15 milio­nów dla PKP). Trudności finansowe mnożą się i wyciągamy maksymalne możliwości. Sprawa zbożowa (rezerwa 10% produkcji u rolni­ka w życie i pszenicy, ceny minimalne). Pan prezydent wypowiada się pozytywnie za wnioskami ministra skarbu.

Minister skarbu zreferował i przeprowadził projekt dekretu o zmia­nach w kredycie rejestrowym - zbożowym oraz projekt dekretu w spra­wie załatwienia sporu o elektrownię warszawską.

Minister rolnictwa zreferował sprawę sparcelowania 40 tysięcy hektarów w pasie nadgranicznym (szło głównie o Niemców).

Załatwiono ostatecznie sprawę specjalnego kredytu wekslowe­go dla kolei na zakup węgla i żelaza w wysokości 15 milionów zło­tych (rezerwy specjalne na żądanie wojska).