New post

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Wiaczesław Mołotow

Głowa rządu Radzieckiego do 1939. Podczas Wielkiej Czystki zaaprobował 327 dokumentów dot. egzekucji, więcej niż jakikolwiek inny radziecki urzędnik, włączając Stalina. W maju 1939 mianowany następcą Maksyma Litwinowa jako Radziecki minister Spraw Zagranicznych.

Wiaczesław Mołotow

Głowa rządu Radzieckiego do 1939. Podczas Wielkiej Czystki zaaprobował 327 dokumentów dot. egzekucji, więcej niż jakikolwiek inny radziecki urzędnik, włączając Stalina. W maju 1939 mianowany następcą Maksyma Litwinowa jako Radziecki minister Spraw Zagranicznych.

10:15

Rząd radziecki nie może również pozostać obojętny na to, że żyjący w Polsce Ukraińcy i Białorusini  rzuceni na pastwę losu, pozostają bezbronni.

W związku z tą sytuacją rząd radziecki nakazał Naczelnemu Dowództwu Armii Czerwonej wydać wojskom rozkaz przekroczenia granicy i objęcia ochroną życia i mienia ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi.

09:30

Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzną nieudolność państwa polskiego. W ciągu 10 dni działań wojskowych, Polska straciła wszystkie swoje obszary przemysłowe i centra kulturalne.

Warszawa nie jest już stolicą Państwa Polskiego. Polski rząd rozpadł się i nie daje znaku życia. Oznacza to, że Państwo Polskie i jego rząd praktycznie przestały istnieć. Dzięki temu traktaty zawarte między Związkiem Radzieckim a Polską przestają obowiązywać. Pozostawiona sama sobie, bez przywództwa, Polska stała się podatna na wszelkiego rodzaju przypadkowe zbiegi okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie dla ZSRR. Wobec tych faktów, pozostając do tej pory bezstronnym, rząd ZSRR nie może dłużej zachować neutralności.

W 1939 r. zawarto umowę handlową między ZSRR a Polską, której strona sowiecka zamierza z dokładnością przestrzegać. Jeśli chodzi o dostawy materiałów wojskowych z ZSRR do Polski, a także ich tranzyt przez ZSRR z innych krajów, jest to mało prawdopodobne przy obecnej sytuacji międzynarodowej, gdy Niemcy, Polska, Anglia i Francja już uczestniczą w wojnie, a Związek Radziecki nie chce być wciągany w tę wojnę po jednej czy drugiej stronie i musi z kolei podjąć działania, aby zapewnić sobie niezbędne materiały wojskowe i ogólnie zapewnić sobie zewnętrzne bezpieczeństwo.

Zgadzamy się, że w odpowiednim momencie na pewno będziemy musieli podjąć konkretne działania. Ale sądzimy, że ten moment jeszcze nie nastał. Możliwe, że się mylimy, ale wydaje nam się, że pośpiech może pogorszyć sprawę i ułatwić przeciwnikom zawarcie sojuszu. Rozumiemy, że w trakcie operacji jedna ze stron lub obie strony mogą zostać zmuszone do czasowego wyjścia poza wąsko pojmowany interes obydwu stron, ale takie przypadki nie mogą uniemożliwić dokładnej realizacji przyjętego planu. Zobacz więcej

12:55

Za zdrowie Ministra Spraw Zagranicznych Rzeszy i ambasadora hrabiego von der Schulenburga! I za Stalina, to właśnie on, poprzez przemówienie z marca tego roku, które zostało dobrze zrozumiane w Niemczech, zapoczątkował zwrot w stosunkach politycznych.

12:00

3. Jeżeli chodzi o południowy wschód Europy, strona radziecka podkreśla zainteresowanie Besarabią. Strona niemiecka deklaruje całkowity brak zainteresowania wobec tego terytorium.

4. Protokół ten traktowany będzie przez obie strony jako ściśle tajny.

 12:00

2. W wypadku terytorialnych i politycznych zmian na terenach należących do państwa polskiego, granica stref wpływów Niemiec i ZSRR będzie przebiegać na linii Narew-Wisła-San.

Kwestia, czy  utrzymanie niepodległego państwa polskiego leży w interesie obydwu naszych państw, może zostać rozstrzygnięta dopiero w zależności od dalszego rozwoju wypadków politycznych.

 W każdym razie oba rządy rozwiążą tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia.12:00

Z okazji podpisania paktu o nieagresji między Rzeszą Niemiecką a ZSRR pełnomocnicy obu stron poruszyli w ściśle poufnej wymianie zdań sprawę wzajemnego rozgraniczenia interesów obu stron. Wymiana ta doprowadziła do następującego wyniku: Zobacz więcej

Rząd Niemiecki i Rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, kierując się pragnieniem umocnienia pokoju między Niemcami a ZSRR oraz przyjmując za podstawę ustalenia traktatu neutralności zawartego w kwietniu 1926 r. między Niemcami a ZSRR, dokonują następujących ustaleń: 

Artykuł I

Obie strony zobowiązują się do powstrzymania się od wszelkiej napaści i wszelkich aktów agresji we wzajemnych stosunkach, zarówno oddzielnie, jak i łącznie z innymi państwami. Zobacz więcej

Kwestia paktu o nieagresji wydaje się jasna i prosta. Według rządu niemieckiego powinien on składać się z dwóch następujących punktów:

1) rząd niemiecki i rząd radziecki zobowiązują się zachować pokój i zrezygnować z wszelkich działań z użyciem siły;

2) niniejsza umowa wchodzi w życie natychmiast i jest ważna bez możliwości wypowiedzenia przez 25 lat.

Jeśli jednak rząd niemiecki wycofuje się teraz z wcześnejszej polityki dąży do znaczącej poprawy stosunków politycznych z ZSRR, rząd radziecki z zadowoleniem przyjmie taki zwrot wydarzeń i gotów jest ze swej strony zrewidować swoją politykę w celu istotnego polepszenia stosunków z Niemcami.

Zobacz więcej

Führer uważa, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i prawdopodobieństwo poważnych rozstrzygnięć w każdej chwili (Niemcy nie mają zamiaru tolerować dalej polskich prowokacji), wskazane jest szybkie uregulowanie stosunków niemiecko-sowieckich i omówienie wspólnego stanowiska do bieżących spraw. Z tego powodu niemiecki Minister Spraw Zagranicznych von Ribbentrop wyraża gotowość przylotu do Moskwy w dowolnym dniu po 18 sierpnia z pełnomocnictwami Führera do negocjowania szeregu spraw w stosunkach niemiecko-sowieckich i, jeśli będą ku temu odpowiednie warunki (gegebenenfalls), podpisania odpowiedniej umowy.

Führer uważa, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i możliwość dojścia w każdej chwili do poważnych wydarzeń (Niemcy nie zamierzają dalej tolerować polskich prowokacji), wskazane jest szybkie wyjaśnienie stosunków niemiecko-sowieckich i wzajemnych stanowisk wobec bieżących zagadnień. Z tego powodu niemiecki Minister Spraw Zagranicznych Pan von Ribbentrop wyraża swoją gotowość, począwszy od 18 sierpnia, by przyjechać samolotem w dowolnym momencie do Moskwy z uprawnieniami od Führera do negocjowania szeregu kwestii niemiecko-sowieckich oraz, jeśli będą ku temu odpowiednie warunki (gegebenenfalls), do podpisania stosownych traktatów.

Instrukcja dla Krajowego Komisarza Obrony ZSRR – K.Je. Woroszyłowa, przewodniczącego delegacji radzieckiej podczas negocjacji z misjami wojennymi Wielkiej Brytanii i Francji.

1. Przede wszystkim przedstawić swoje pełnomocnictwa do negocjacji z anglo-francuską delegacją wojskową na temat podpisania konwencji wojskowej, a następnie zapytać przywódców delegacji brytyjskich i francuskich, czy mają również pełnomocnictwa od swoich rządów do podpisania konwencji wojskowej z ZSRR. Zobacz więcej