New post
01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 Epilog

od początku
Śledź
1939live
Śledź Polsat
Viasat History

Jeśli jednak rząd niemiecki wycofuje się teraz z wcześnejszej polityki dąży do znaczącej poprawy stosunków politycznych z ZSRR, rząd radziecki z zadowoleniem przyjmie taki zwrot wydarzeń i gotów jest ze swej strony zrewidować swoją politykę w celu istotnego polepszenia stosunków z Niemcami.


Ponadto, rząd radziecki nigdy nie miał i nie chce mieć żadnych agresywnych zamiarów wobec Niemiec, co oznacza, że uważał i nadal uważa za całkiem możliwe pokojowe rozwiązanie kwestii spornych w stosunkach Niemiec i ZSRR. Związek Radziecki uważa również, że idea pokojowego współistnienia różnych systemów politycznych to podstawowa zasada długofalowej polityki zagranicznej ZSRR . Na tej podstawie zasadnym jest stwierdzić, że istnieje obecnie nie tylko rzeczywista podstawa do zbudwowania nowych, lepszych relacji politycznych pomiędzy obydwoma krajami, ale także warunki do podjęcia już teraz poważnych praktycznych działań w tym kierunku.

✍    Also today

W tym strasznym czasie zagrożenia wojną, kiedy ostrze faszyzmu jest skierowane przeciwko Związkowi Radzieckiemu, kiedy walka o Gdańsk i wojna w Chinach ledwo przygotowują teren pod przyszłą agresję na ZSRR, kiedy głównym celem agresji Niemiec i Japonii jest nasza ojczyzna, kiedy jedynym możliwym sposobem zapobieżenia wojnie jest szczere wstąpienie Związku Radzieckiego do międzynarodowego bloku krajów demokratycznych, jak najszybsze zawarcie paktu militarnego i politycznego z Wielką Brytanią i Francją, ty, chwiejesz się, wahasz, jesteś niezdecydowany jak wahadło pomiędzy “osiami”.

W swoich kalkulacjach politycznych, dotyczących polityki wewnętrznej i zagranicznej, nie kierujesz się dobrem ojczyzny,ono jest ci obojętne, ale zwierzęcym strachem przed utratą własnej pozycji.

Szef Sztabu ogłosił, że atak będzie przebiegał tak, jak rozkazał wcześniej. Ja ponownie poinformowałem, że zgodnie z informacjami wywiadu, nie mamy przewagi na żadnym z trzech frontów i ponownie wnioskowałem, żeby zgrupowania: 23. [Brockdorff-Ahlefeldt], 50. [Sorsche] i 20. [Wiktorin] zostały przesunięte do 4. Armii [Kluge] najszybciej jak to możliwe, a nie dopiero później, jak planowano. Gdyby mogły brać udział w ataku od pierwszego dnia, przynajmniej w jednym miejscu mielibyśmy przewagę. Zobacz więcej

Frontowy atak naporu niemieckiego złamała zimna krew i stanowcza wola przeciwników.

Stanowisko Anglii i Francji wobec zamierzeń niemieckich jest proste i jasne. Wszelka próba ataku niemieckiego spotka się z odprawą orężną, co w efekcie będzie równoznaczne z wywołaniem wojny światowej. Wojna, idąca jak złowieszczy cień za Niemcami, zmusza oczywiście do rozważenia wszystkich szans i możliwości. Idzie przede wszystkim o to, jak się zachowa południowy biegun osi, co myśli czynnik decydujący w Rzymie, jak się ustosunkuje wobec nowych wystąpień “samotnika z Berchtesgaden”?

Dla omówienia tych zagadnień urządzono konferencję w Salzburgu.

Führer uważa, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i prawdopodobieństwo poważnych rozstrzygnięć w każdej chwili (Niemcy nie mają zamiaru tolerować dalej polskich prowokacji), wskazane jest szybkie uregulowanie stosunków niemiecko-sowieckich i omówienie wspólnego stanowiska do bieżących spraw. Z tego powodu niemiecki Minister Spraw Zagranicznych von Ribbentrop wyraża gotowość przylotu do Moskwy w dowolnym dniu po 18 sierpnia z pełnomocnictwami Führera do negocjowania szeregu spraw w stosunkach niemiecko-sowieckich i, jeśli będą ku temu odpowiednie warunki (gegebenenfalls), podpisania odpowiedniej umowy.

Gorąco. Czerwienią się jeżyny. Znalazłem kilka grzybów. Większość zbóż już skoszono, wszyscy pracują szybko, żeby zebrać to, co pozostało, dopóki jest jeszcze dobra pogoda. Stada kuropatw są przeważnie duże (8–12 ptaków), ale pisklęta wydają się raczej małe. Widziałem ptaka, którego nie mogę rozpoznać. Kolorem i sposobem lotu przypominał kokoszkę, ale wydaje się, że nie była to kokoszka - za dobrze latał, zbyt łatwo się wznosił, poza tym w okolicy nie ma wody. Ten ptak przypomina bażanta, ale na pewno nie jest z rodziny bażantowatych.

W przededniu wojny zrujnowałeś Armię Czerwoną, miłość i dumę naszego kraju, bastion jego potęgi. Zniszczyłeś Armię Czerwoną i sowiecką marynarkę. Wymordowałeś większość utalentowanych dowódców, którzy zdobywali doświadczenia w czasie wojny światowej i wojny domowej, ludzi dowodzonych przez wybitnego marszałka Tuchaszewskiego. Zgładziłeś bohaterów wojny domowej, którzy zreformowali Armię Czerwoną zgodnie z najnowszą wiedzą wojskową militarną i sprawili, że stała się niepokonana. Zobacz więcej

Teatr Hippodrome w Nowym Jorku zburzony

W porównaniu z II kwartałem roku ubiegłego produk­cja przemysłowa była wyższa o 9%. Przyczyną było wzmożenie ru­chu inwestycyjnego. W porównaniu z II kwartałem roku ubiegłego liczba przepracowanych roboczodniówek na robotach publicznych była o 20% wyższa.

maluje w Chateau St Georges Motel

Z dzisiejszych doniesień nieoficjalnych, ale bardzo wiarygodnych źródeł niemieckich i węgierskich wynika, że w Bratysławie zostanie zakwaterowany dowóca wojsk niemieckich w ciągu najbliższych kilku dni. Do tej pory nie było w mieście takiego oficjela i nominacja ta, pamiętając, że koszary armii słowackiej były częściowo ewakuowane, aby zrobić miejsce dla oddziałów niemieckich, wzbudziła w Bratysławie obawy, że można się wkrótce spodziewać formalnej okupacji stolicy Słowacji.

Dodatkowo obawę tę potęguje fakt, że na ulicach Bratysławy widać coraz więcej niemieckich mundurów, chociaż wcześniej miasto było od nich wolne. Wielu Niemców, którzy są stałymi bywalcami bratysławskich kawiarni i widziani byli zawsze w ubraniach cywilnych, jest teraz widywanych w mundurach oficerskich, chociaż oficjalnie stacjonuje tu niewielu oficerów.